Strona główna | Profil wydziału | Informacje ogólne
 

Wydział Inżynierii Środowiska prowadzi nauczanie na dwóch kierunkach studiów: Inżynieria Środowiska i Ochrona Środowiska. Na obu kierunkach interdyscyplinarnie kształcimy studentów w szeroko pojętej dziedzinie inżynierii i ochrony środowiska. Stale dostosowujemy program nauczania do najnowszych technologii stosowanych w inżynierii i ochronie środowiska oraz do zmieniających się wymagań krajowego i europejskiego rynku pracy. Absolwenci naszego wydziału są poszukiwanymi i cenionymi na rynku pracy specjalistami.Inżynieria Środowiska


Charakterystycznym profilem kształcenia na tym kierunku studiów jest poznanie i rozwiązywanie problemów:

  • wyposażenia techniczno-sanitarnego budynków - instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, grzewcze, klimatyzacyjne i wentylacyjne oraz systemy zarządzania energią w budynkach
  • infrastruktury podziemnej miast - sieci wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze i gazowe
  • procesów i technologii oczyszczania ścieków i wody, recyklingu oraz zagospodarowania odpadów stałych i ciekłych
  • procesów i technologii oczyszczania gazów odlotowych oraz monitoringu i ochrony powietrza atmosferycznego.
Student zdobywa również wiedzę m.in. z zakresu wykonywania audytów energetycznych i certyfikacji energetycznej budynków, przeprowadzania analiz techniczno-ekonomicznych, optymalizacji energetycznej, wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i budynków pasywnych, systemów automatyki budynków, systemów automatycznej regulacji i zarządzania energią.

Oferowane studentom polskim i obcokrajowcom studia w specjalności Environmental Quality Management pozwalają absolwentom brać udział w tworzeniu globalnych i regionalnych planów zagospodarowania przestrzennego oraz dają umiejętność projektowania systemów ochrony środowiska.


Ochrona Środowiska


Charakterystycznym profilem kształcenia na tym kierunku studiów jest poznanie i rozwiązywanie problemów:
  • technologii w inżynierii i ochronie środowiska
  • polityki ekologicznej ochrony atmosfery, wód i gleby
  • biotechnologii środowiska i mikrobiologii technicznej - oczyszczanie wód, cieków, odpadów, gleby, gazów odlotowych i powietrza.


Student zdobywa również wiedzę m.in. z zakresu zarządzania środowiskiem, pomiarów stanu jego jakości i numerycznych symulacji komputerowych.

Studenci naszego wydziału mogą pogłębiać swoją wiedzę w studenckich kołach naukowych, podczas obozów naukowych lub na wyjazdowych konferencjach naukowych studentów.


Perspektywy zawodowe


Kończąc kierunek Inżynieria Środowiska absolwenci mają szeroką wiedzę i praktyczne umiejętności prowadzenia prac badawczych i projektowych oraz kierowania budową i eksploatacją systemów, układów, urządzeń, sieci i instalacji wyposażenia sanitarno-technicznego budynków i aglomeracji, zapewniania właściwego mikroklimatu w obiektach budowlanych o różnym przeznaczeniu, eliminowania źródeł zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego oraz poprawy jego stanu, zaopatrzenia ludności i przemysłu w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz recyklingu i innych metod unieszkodliwiania odpadów. Absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska (II stopnia) mają możliwość uzyskania państwowych uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych budownictwie (tzw. uprawnienia budowlane), niezbędnych do prowadzenia samodzielnej działalności inżynierskiej w zakresie projektowania oraz kierowania inwestycjami budowlanymi.


Absolwenci kierunku Ochrona Środowiska znają procesy i zasady racjonalnego korzystania ze środowiska, kontroli stanu jego zanieczyszczenia oraz przedsięwzięć technicznych, ekologicznych i gospodarczo-ekonomicznych służących ochronie czystości gleby, wody i powietrza atmosferycznego oraz kompleksowej ochronie czystości miast i wsi (m.in. poprzez recykling i właściwą gospodarkę odpadami), a także podstawy zarządzania środowiskiem (tzw. polityka ekologiczna). Nabywają też wiedzę podstawową i praktyczną z zakresu biotechnologii środowiska i mikrobiologii technicznej, umożliwiającą m.in. prowadzenie w nowoczesnych laboratoriach badań i analiz różnorakich komponentów środowiska naturalnego człowieka.


Absolwenci obu kierunków Wydziału Inżynierii Środowiska są przygotowani do korzystania z najnowocześniejszych rozwiązań, technologii i narzędzi inżynierskich, m.in. komputerowego wspomagania projektowania i symulacji, nowoczesnego wyposażenia laboratoriów, urządzeń i przyrządów pomiarowych, systemów numerycznego przetwarzania danych, systemów automatyki budynków i zarządzania energią. Zdobyta w czasie studiów wiedza teoretyczna i praktyczna stanowi bardzo dobrą podstawę do podjęcia dalszych studiów na III stopniu kształcenia, w ramach studiów doktoranckich.


Absolwenci Wydziału Inżynierii Środowiska osiągają duże sukcesy w pracy zawodowej, są cenionymi specjalistami, prowadzą własną działalność lub znajdują pracę w instytucjach i firmach krajowych i zagranicznych, budowlanych i związanych z wieloma innymi dziedzinami gospodarki oraz strukturami administracji państwowej i samorządowej. Są chętnie zatrudniani w biurach projektów i przedsiębiorstwach budowlanych, urzędach państwowych i samorządowych oraz jednostkach monitorujących stan środowiska naturalnego i zarządzających środowiskiem.
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty